Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo i äldre tid

Presentation av ägare i äldre tid samt en beskrivning av storskiftet.

Senmedeltid

År 1458 lydde Nickebo under Björnö och ägdes av Algot Gustavsson. Björnö var fortfarande ägare år 1787.

Källa: Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.

Slutet av 1700-talet

Ägar­förhållanden under 1700-talet är inte helt klarlagda. Nedan presenteras några ägar­uppgifter som ännu inte har kunnat knytas till en specifik fastighet. För vissa fastigheter finns 1700-tals­information på fastighets­sidan.

Köp:
Datum: 29 oktober 1766 (köp), 1 juni 1767 (3:e uppbud)
Säljare: Välborne Eva Charlotta Rosenström
Köpare: Nils Andersson i Nickebo och Carl Persson i Sporsjö
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:40.

Fram till 8 augusti 1767 ägdes Nickebo 12 av Nils Andersson. Kan det vara samma Nils Andersson som är en av köparna ovan?

Köp:
Datum: 29 oktober 1766 (köpebrev), 24 februari 1768 (3:e uppbud)
Säljare: Välborne Eva Charlotta Rosenström
Köpare: Jon Nilsson i Nickebo och Nils Nilsson i Skillerhult
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:40–41.

Den 27 februari 1769 fick Nils Nilsson lagfart för den fastighet som senare delades till Nickebo 16 och Nickebo litt. FG. Kan det vara samma Nils Nilsson som är en av köparna ovan?

År 1772 ägdes Nickebo av bland andra bröderna Jon och Nils Nilsson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-43, 1772.

Den 5–6 maj 1794 ägdes Nickebos ena halvgård av Pehr Jonsson, Gelebo, Pehr Carlsson, Sporsjö, och Pehr Jonsson, Nickebo. Denna halvgården gränsar till Tokebo ut­marker. Den andra halvgården gränsar inte till Tokebo ut­marker. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-82, 1794.

Den 27 juli 1795 ägdes Nickebo av bland andra Nils Nilsson, Luvehult, och Pehr Carlsson, Sporsjö. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-84, 1795.

Storskifte

Sommaren år 1823 gjordes storskifte av frälse­hemmanet Nickebo. Inägorna skiftades medan ut­markerna förblev oskiftade. Inägorna består av hemhagen, äng, åkermark och alla annan mark belägen sydväst om lands­vägen och avgränsad i sydöst av Dalsbacken och östra delen av tomten på nuvarande Nickebo 14. Övrig mark längs landsvägen samt skogsmarken i öster är ut­marker som inte behandlades i stor­skiftet.

Nickebos 1 mantal bestod av fyra delar om vardera 1/4 mantal.

Nickebos ägare vid storskiftet
Litt. Mantal Ägare Senare tids reg. nr.
A 1/4 Jöns Nilsson (2/3) och hans omyndiga barn (1/3) 14
B 1/4 Pehr Jonsson, Skammelstorp och Jon (Jonas?) Olsson, Maltorp 15
C 1/4 Joseph Nilssons omyndiga barn (1/8 mtl) 16
Jon Andersson (1/8 mtl) 18, 19, 111, 112
D 1/4 Isak Jaensson 12
Magnus Pehrsson 13

I skiftets inledning fastställdes att de befintliga tomt­markerna behålls:

Litt. A
Tomten placerad på och omkring sydöstra hörnet av åkern mellan tomterna på senare tids Nickebo 14 och 15.
Litt. B
Tomten placerad på samma plats som tomten på senare tids Nickebo 15.
Litt. C
Tomten placerad på samma område som ladugården är på senare tids Nickebo 14.
Litt. D
Litt. D har två tomter. Den ena precis norr om tomten till litt. A, den bebos av Isak Jaensson. Den andra på samma område som tomten på senare tids Nickebo 13, den bebos av Magnus Pehrsson.

Båtsmans­ängen behöll sin tidigare plats intill bäcken. Det avsattes mark för samfällt lertag och vattnings­plan. Hem­hagen behölls av de tidigare ägarna: Norra delen (Kalv­hagen1) samägdes av litt. B och D, södra delen (Karlbergs­hagen1) samägdes av litt. A och C.

Åker och ängsmark delades därefter i fyra likvärdiga delar. Ett litet område med bra jordmån är lika mycket värt som ett större med sämre jord. Efter en viss jämkning av ägo­figurerna så var alla del­ägarna överens om att de fyra delarna var lik­värdiga. Därefter genomfördes en lottning som fördelade de fyra delarna till ägarna.

Karta. De olika skiftena ligger som delarna i ett lapptäcke över området.
De olika skiftenas placering efter storskiftet.

Skiftet utfördes av lantmätare Joh. Lud. Björkgren från 16 juni till 1 september 1823. Det fastställdes vid Norra Möre härads lagtima sommarting den 17 juni 1824.

Källor:
När inte annat anges: Protokoll från storskiftet 1823–1824. Lantmäteriet.
1. Namnen nämns i protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.