Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Laga skifte i Nickebo

År 1857–1861 gjordes laga skifte av frälse­hemmanet Nickebo. Skiftet omfattade hela byn med all åker, äng och skog.

Nickebos 1 mantal ägdes vid skiftets start av sju personer med 1/16 till 1/4 mantal vardera. Under tiden skiftet pågick gjordes fem ägarbyten och en gård delades dessutom i två delar.

Nickebos ägare vid laga skiftet
Nr. Litt. Stor­skifte
litt.
Man­tal Ägare
Vid skiftets början Vid skiftets slut
12 A D 1/8 Isak Jaens­son Johan Isaks­son
13 B 1/8 Nils Pers­son Gustaf Peter Johans­son
14 C A 1/4 Sven Lorents Jons­son
15 D B 1/4 Jonas Petter Johan­son Nils Måns­son
16 E C 1/8 Johannes Jons­son
17 F 1/16 Adolf Jons­son Joseph Magnus­son
18 G Ga 1/32 Johannes Nils­son Johan Johans­son
19 Gb 1/32 Jonas Börjes­son

Skiftet inleddes med att bygränsen mot Tokebo förenklades. Gränsen rätades ut i några områden. Det första är inägornas åker och de andra är några partier i skogen. Skogs­gränsen gjordes rak hela vägen. I åkers­kanten placerades den nya gränsen så att hela uträtningen kunde ske genom kvittning. Tokebo fick 3,5 tld, Nickebo fick 1,9 tld; beroende på markens varierande kvalitet bedömdes dessa delar som likvärdiga.

Flera områden avsattes som bysamfällighet för gemensamt bruk. Det tidigare avsatta lertaget behölls. Det avsattes mark för vatten­kvarn, väder­kvarn och grustag. Dessutom gjordes några diken och alla större vägar till samfällda. Utförligare beskrivning finns på sidan om bysamfälligheter.

Resterande mark, inklusive skogen, delades så att varje gård bestod av högst två skiften. Ägofigurerna blev i stort sett samma som fortfarande gällde vid mitten av 1900-talet med undantag av litt. F som delades år 1878.

När skiftet inleddes var det endast en ägare till litt. G, och skiftet gjordes utifrån det. I slutskedet av laga skiftet ägdes litt. G av två personer och fastigheten delades. Delningen gjordes inom det område som redan skiftats till litt. G. De nya fastigheterna betecknades med litt. Ga och Gb.

Karta. De olika skiftena ligger som delarna i ett lapptäcke över byn.
De olika skiftenas placering efter laga skiftet.

De nya ägofigurerna ledde till att tomter och hus i flera fall måste flyttas från sin tidigare plats till gårdens nya placering. Flyttningarna skulle vara genomförda inom tre år efter laga skiftets fastställelse d.v.s. senast den 2 september 1865.

Litt. A
Tomten var placerad precis norr om tomten till litt. C och flyttades västerut till en backe vid Kvarngärdet.

Flyttade en mangårds­byggnad, ladugård, bod och svinhus.

Karta. Visar flyttningen som beskrivits i texten.
Flyttning av tomten för litt. A.

Det är möjligt att denna flyttning inte genomfördes som beslutat. Mer detaljer finns på sidan om Nickebo 12.

Litt. B
Tomten var på samma område som tomten på senare tids Nickebo 13 och hade byggnader på båda sidor om bygatan. Husen på norra sidan flyttades till övriga hus på sydsidan.

Flyttade en mangårds­byggnad och en bod.

Litt. C
Befintlig tomt behölls på och omkring sydöstra hörnet av åkern mellan tomterna på senare tids Nickebo 14 och 15.
Litt. D
Befintlig tomt behölls på samma plats som tomten på senare tids Nickebo 15.
Litt. E
Tomten flyttades från området vid och bakom ladugården på senare tids Nickebo 14 till en tomt på samma sida landsvägen i anslutning till gränsen mot Gelebo.

Flyttade en mangårds­byggnad, ladugård och bod.

Karta. Visar flyttningen som beskrivits i texten.
Flyttning av tomten för litt. E.
Litt. F
Tomten flyttades från området vid och bakom ladugården på senare tids Nickebo 14 till Karlsmåla (Karlshage) längst ner i skogen.

Flyttade en mangårds­byggnad, ladugård och svinhus.

Karta. Visar flyttningen som beskrivits i texten.
Flyttning av tomten för litt. F.
Litt. Ga
Befintlig tomt behölls. Det är oklart var den var placerad.
Litt. Gb
Befintlig tomt behölls. Det är oklart var den var placerad.

Båtsmanstorpet nr. 40 vid Smålands kompani, litt. H 118, hade tidigare två ängar i Nickebo: En vid bäcken i inägorna och en vid Dragg­kärret i skogen. Vid skiftet lades all mark i ett samlat skifte vid Dragg­kärret. Nickebo by behöll båtsmans­torpet i gemensam ägo fram till 1 augusti 1902 då det såldes1.

Laga skifte begärdes av Jonas Petter Johanson m.fl. i Nickebo. Skiftet utfördes av vice kommissions-lantmätare Erland Dryselius från 22 juni 1857 till 5 mars 1858. Några delar överklagades och avgjordes vid Norra Möre härads ägodelnings­rätt den 7–8 oktober 1858. Ändringar verkställdes den 22–30 juli 1861. Skiftet fastställdes slutligen av Norra Möre härads ägodelnings­rätt den 2 september 1862.

Källor:
När inte annat anges: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.
1. Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 avsöndring 1907.

Övriga händelser

Ägarbyten och övriga händelser presenteras på individuella sidor för varje fastighet.