Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo litt. G

1/16 mantal Nickebo litt. G var vid storskiftet 1/4 av litt. C och betecknades vid laga skiftet med litt. G.

Före laga skifte

Fram till år 1845 var denna fastighet en del av en större fastighet, 1/8 mantal, som då ägdes av två personer. Genom delning av fastigheten bildades denna fastighet samt Nickebo 17, med 1/16 mantal vardera. Information om händelser före delningen finns på sidan om litt. FG.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 25 september 1844 (auktionsköp), 25 februari 1847 (lagfart)
Säljare: Jonas Carlsson och hustrun Johanna Christina Magridotter
Köpare: Anders Petter Jonsson
Anm.: Detta köp är samma som presenteras översiktligt på sidan om litt. FG
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:4.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 28 december 1849 (auktions­protokoll), 25 februari 1851 (lagfart)
Säljare: Anders P. Jonsson
Köpare: Johannes Nilsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:6.

Tiden för Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet ägdes fastigheten av Johannes Nilsson.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 4 januari 1859 (auktions­protokoll, köpebrev), 31 maj 1862 (lagfart)
Säljare: Johannes Nilsson
Köpare: Jonas Johansson och hustrun Maja Stina Larsdotter samt
Carl Petersson och hustrun Hedda Lovisa Andersdotter
Anm.: De två paren äger halva fastigheten vardera.
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:13.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:15.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:16.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 17 april 1861 (köp), 30 oktober 1865 (lagfart)
Säljare: Carl Petersson och hustrun Hedda Lovisa Andersdotter
Köpare: Jonas Börjesson och hustrun Johanna Pettersdotter
Anm.: Köpet avser den halva av fastigheten som senare blir litt. Gb (19).
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II b:21.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:21.

Delning av fastigheten

Det är nu två par som tillsammans äger fastigheten. De avser att dela den i vars en halva.

Delning av fastigheten i två halvor gjordes som en del i det pågående laga skiftet. Laga skiftet hade redan avsatt mark för hela fastigheten, litt. G. Delningen skedde genom att dela den mark som nu tillhörde litt. G i två halvor. Andra gårdar i byn påverkades inte av denna delning.

Ägofigurerna blev praktiskt taget likadana som de fortfarande är i modern tid.

Delningen verkställdes den 22–30 juli 1861.

Förhållanden efter delningen, vid laga skiftets slut 30 juli 1861
Nr. Litt. Mantal Ägare
18 Ga 1/32 Johan Johansson
19 Gb 1/32 Jonas Börjesson

Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Senare tid

Ägarbyten och övriga händelser efter laga skiftets slut presenteras på individuella sidor för varje fastighet.