Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo litt. FG

1/8 mtl Nickebo litt. FG var vid storskiftet ena halvan av litt. C och hade vid laga skiftet delats till två gårdar som betecknades med litt. F och G. I senare tid har fastigheten delats upp till Nickebo 18, 19, 111 och 112.

Information om händelser före storskiftet finns på en separat sida.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. C och ägdes av Jonas Andersson och hustrun Maja Stina Larsdotter.

Arvskifte/köp 1/8 mtl:
Datum: 10 oktober 1834 (arvskifte och köpebrev/auktions­protokoll)
Tidigare ägare: Jonas Andersson och hustrun Maja Stina Larsdotter
Köpare: Jonas Johansson och Maja Stina Larsdotter
Anm.: Arvskiftet var efter Jonas Andersson. I samband med arvskiftet såldes fastigheten på auktion.
Källor: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:115 och SE/VALA/03825/03/E VII AAC:1073.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 25 maj 1837 (köp), 6 november 1838 (lagfart)
Säljare: Köparens styvfader Jonas Johansson och moder Maja Stina Larsdotter
Köpare: Anders Petter Jonsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:117.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 4 augusti 1841 (köpebrev), 14 mars 1842 (tillträde), 31 maj 1843 (lagfart)
Säljare: Anders Peter Jonsson och hustrun Stina Maria Göransdotter
Köpare: Jonas Carlsson och hustrun Johanna Christina Magridotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:2.

Delning av fastigheten

Köp 1/8 mtl:
Datum: 25 september 1844 (auktionsprotokoll)
Säljare: Jonas Carlsson
Köpare: Anders Petter Jonsson och Claes Eric Bergholtz
Anm.: De två köparna äger halva fastigheten vardera.
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:4.

Strax efter köpet gick det två ägarna olika vägar. C. E. Bergholtz överlät sin del till P. M. Wirstedt med hustru. Den delen kom att betecknas med litt. F vid laga skiftet och senare Nickebo 17, Karls­hage. A. P. Jonsson behöll sin del i några år innan den därefter såldes. Den delen betecknades med litt. G vid laga skiftet.

Ägarbyten och övriga händelser efter delningen presenteras på individuella sidor för varje fastighet.