Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 15

1/4 mantal Nickebo 15 betecknades vid storskiftet med litt. B och vid laga skiftet med litt. D.

Information om händelser före storskiftet finns på en separat sida.

Under storskiftet, sommaren 1823, ägdes fastigheten av Pehr Jonsson samt Jon (Jonas?) Olsson och hustrun Maria Persdotter.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 13 december 1826 (köpebrev), 22 januari 1828 (lagfart)
Säljare: Pehr Jonsson, Skammelstorp
Köpare: Säljarens son Jonas Persson
Anm.: Köpet avser halva Nickebo 15.
Säljaren Pehr Jonsson har ägt 1/8 mtl Nickebo i ca. 30–35 år (sedan mitten av 1790-talet).
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:96.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:97.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 22 eller 23 februari 1830 (köpebrev), 14 mars 1831 (tillträde), 25 maj 1836 (lagfart)
Säljare: Jonas Persson
Köpare: Jonas Olsson/Olofsson och hustrun Maria Persdotter
Anm.: Köpet avser halva Nickebo 15.
I protokollen förekommer både efternamnen Olsson och Olofsson för köparen.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:105.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:112.
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:116.

Utöver föregående köp så har Jonas Olsson dessutom erhållit 1/8 mtl genom arv. Arvet skedde någon gång före den 20 februari 1838. Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:116. Denna Jonas Olsson kan antas vara samma person som ägde en del av fastigheten redan vid stor­skiftet. Det skulle innebära att arvet skedde innan stor­skiftet.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 5 maj 1837 (köpebrev, tillträde), 19 september 1839 (lagfart)
Säljare: Jonas Olsson och Maria Persdotter
Köpare: Säljarnas son Carl Johnsson och Maria Danielsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:120.

20–22 juli 1840 ägdes 1/4 mtl av Carl Jonsson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-174 rågångsåtgärd Nickebo-Gelebo 1840.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 29 juli 1842 (köpebrev), 18 mars 1844 (lagfart)
Säljare: Carl Jonsson och hustrun Maria Danielsdotter
Köpare: Olof Jonsson och hustrun Maja Stina Olsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:2.

Den 14 mars 1847 ägdes 3/8 mtl Nickebo av Olof Jonsson och Nils Peter Persson. Det var fastigheterna som vid laga skiftet betecknades med litt. B (1/8 mtl 13) och D (1/4 mtl 15), det framgår däremot inte vem av dem som ägde respektive fastighet. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-267 utbrytning 1864. Detta stämmer överens med lagfarts­uppgifterna att fastigheten ägdes av Olof Jonsson.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 13 mars 1855 (auktions­protokoll, köpebrev), 17 februari 1858 (lagfart)
Säljare: Maja Stina Olsdotters dödsbo
Köpare: Jonas Peter Johansson och hustrun Stina Caisa Jonsdotter
Anm.: Dödsbo­delägare var maken Olof Jonsson samt sönerna Johan August och Josef(?) och döttrarna Mathilda och Wendla Sofia.
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:11.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:12.

Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet, ägdes fastigheten av Jonas Petter Johanson. Han ägde den fortfarande den 5 mars 1858. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 3 november 1858 (köp), 14 mars 1859 (tillträde), 28 juni 1860 (lagfart)
Säljare: Jonas Petter Johansson och hustrun Stina Caisa Jonsdotter
Köpare: Johan August Petersson och hustrun Gustafva Maria Svensdotter
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:13.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:14.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 27 mars 1860 (köp), 7 november 1861 (lagfart)
Säljare: Johan August Petersson och hustrun Maria Gustafva Svensdotter
Köpare: Nils Månsson och hustrun Anna Stina Månsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:15.

Den 22 juli 1861 ägdes fastigheten av Nils Månsson . Han ägde den fortfarande den 30 juli 1861 när laga skiftet slutade. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Den 17 oktober 1864 ägdes fastigheten fortfarande av Nils Månsson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-267 utbrytning 1864.

Arvskifte 1/4 mtl:
Datum: 27 oktober 1868 (arvskifte), 13 mars 1869 (auktionsprotokoll), 21 februari 1871 (lagfart)
Tidigare ägare: Nils Månsson och Anna Stina Månsdotter
Köpare: Karl Peter Nilsson
Anm.: Avingarna efter Anna Stina Månsdotter sålde fastigheten på auktion. Köpare var sonen Karl Peter Nilsson.
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:20.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:22.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 24 januari 1873 (köpebrev), 14 mars 1873 (tillträde), 9 oktober 1874 (lagfart)
Säljare: Karl Peter Nilsson
Köpare: Isak Jaensson och hustrun Anna Maria Johansdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:25.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 10 mars 1875 (köpebrev), 14 februari 1876 (lagfart)
Säljare: Isak Jaensson och hustrun Anna Maria Johansdotter
Köpare: Jacob Andersson och hustrun Wendla Kristina Göransdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 2 mars 1882 ägdes fastigheten av J. Andersson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs38 avsöndring Johannesdal 1886.

Arvskifte 1/4 mtl:
Datum: 26 maj 1897 (arvskifte), 8 juni 1897 (lagfart)
Tidigare ägare: Jacob Andersson
Ny ägare: Änkan Wendla Kristina Andersson (tidigare Göransdotter) (1/8 mtl) och barnen (1/8 mtl)
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten av Christina Andersson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Efter att ett av barnen gått bort gjordes arv­skifte av 1/64 mtl. Samtidigt genom­fördes ett köp som resulterade i att barnets del slutligen ägdes helt av modern Wendla Kristina Andersson.

Arvskifte/köp 1/64 mtl:
Datum: 7 april 1904 (arvskifte, köpebrev), 4 oktober 1904 (lagfart)
Tidigare ägare: Ett av Wendla Kristina Anderssons barn
Ny ägare: Wendla Kristina Andersson
Anm: Arvet gick till Wendla Kristina Andersson (1/128 mtl) och de övriga barnen (1/128 mtl). I samband med arvskiftet köpte Wendla Kristina Andersson de övriga barnens arvslott.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Den 15 mars 1908 ägdes halva fastigheten av Wendla Kristina Andersson. Den andra halvan ägdes förmodligen av Karl Oskar Jakobsson, Nanny Augusta Jakobsson, Hanna Karolina Jakobsson, Anna Elise Jakobsson, Jakob Alfred Ossian Jakobsson, Lydia Maria Jakobsson, Alma Eugenia Jakobsson och Ida ??? Jakobsson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 15/64 mtl:
Datum: 16 februari 1905 (köpebrev), 4 oktober 1910 (lagfart)
Säljare: Wendla Kristina Andersson och barnen
Köpare: Karl Algot Andersson och Lydia Maria Jakobsdotter
Anm: Lydia Maria Jakobsdotter ägde sedan tidigare 1/64 mtl. Tillsammans äger de nu hela fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.
Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Köp 1/4 mtl:
Datum: 19 februari 1944 (köpebrev), 23 februari 1944 (lagfart)
Säljare: Karl Algot Andersson och Lydia Maria Jakobsdotter
Köpare: Verner Andersson
Källa: Inskrivnings­domarens i Norra Möre härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

År 1975 skedde ett ägarbyte. Källa: Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

År ???? skedde ett ägarbyte. Källa: Jörgen Blomberg.