Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Bysamfälligheter

Storskifte

För gemensamt bruk avsattes, vid storskiftet 1823, samfälld mark för lertag och vattningsplan. Vägar och några diken räknades inte in i de enskilda fastigheternas areal.

Lertag
Areal: 0,20 tld. Placerat ca. 20 m söder om bygatan, nästan längst ner i ängen. Nedre delen av bygatan, från bäcken och nedåt, var placerad något längre norrut 1823 än den är i senare tid.
Vattningsplan
Areal: 425 m². Vid bäcken nära gränsen mot Karlsbo.
Karta. Lertag nära bygatan, långt ner. Vattningsplan vid bäcken mot Karlsbogränsen.
Placering av samfällt lertag och vattningsplan efter storskiftet.
Källa: Protokoll från storskiftet 1823–1824. Lantmäteriet.

Laga skifte

För gemensamt bruk avsattes, vid laga skiftet 1857–1861, samfälld mark för vägar, vatten- och väderkvarn, grustag, lertag och några diken.

Vägar
Alla större vägar: landsvägen (11,9 m bred), Tokebovägen (5,9 m), bygatan (5,9 m), skogsvägen mot Gelebo (5,9 m) och mark för en ny skogsväg (8,9 m).

Den nya skogsvägen skall ligga strax söder om den befintliga, kortare, vägen (som inte är samfälld).

Karta. Samfällda vägar i Nickebo efter laga skifte.
Samfällda vägar efter laga skiftet.
150 år efter laga skiftet används fortfarande den gamla skogsvägen som förlängts och ansluter till nedre delen av den nya vägen. Första halvan av den nya vägen byggdes aldrig1.
Vattenkvarn
Areal: 0,26 tld. Kvarnplan, damm samt väg till bygatan. Placerat vid bäcken strax söder om bygatan.
Väderkvarn
Areal: 0,19 tld. Plan omkring den befintliga väderkvarnen och väg därifrån till landsvägen. Placerat på åsen vid gränsen mot Gelebo.
Grustag
Areal: 5,9 tld. All mark mellan Dalsbacken och Tokebovägen.
Lertag
Areal 0,20 tld. Placerat på samma plats som det tidigare lertaget men med lite förändrad form.
Diken
3 st. diken på åkrarna.
Karta. Samfälld mark i Nickebo efter laga skifte. Visar den placering som har beskrivits i texten.
Samfällda markområden efter laga skiftet.
Källor:
När inte annat anges: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.
1. Jörgen Blomberg.

Lertag

Den västra tredjedelen av lertaget avstyckades 1946 och lades samman med Änghagen (Nickebo 125) och blev Nickebo 126 23 (126 har senare bytt beteckning till 141 4.).

Källor:
2. Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.
3. Lantmäteri­register 08-Åby-ALFN.
4. Fastighetskartan 2010.

Grustag

Från grustagsdelen har avstyckats två områden:

Kvar blev västra delen, ca. 1,01 tld, och nordöstra hörnet, ca. 0,62 tld 8.

Källor:
5. Ekonomiska kartan 1976.
6. Lantmäteri­register 08-Åby-ALFN.
7. Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.
8. Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.

Återförande till stamfastigheterna

År 1991 avvecklades alla samfälligheterna utom grus­taget som kvarstår som Nickebo s2. Marken från de avvecklade delarna överfördes till respektive stam­fastigheter:

Källor:
Senare anteckningar i protokollet från laga skiftet 1857–1862. Sid. 23–24.
Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431 (akt 0880K-91/59), 1991.

Nuvarande bysamfälligheter

Den enda kvarvarande samfällda marken är från det område som ursprungligen avsattes för grustag. Det består av två delar, dels den västra delen med området kring grustaget och dels nordöstra hörnan mellan landsvägen och Tokebovägen. Total areal: 1,63 tld.

Delägarfastigheternas ägarandel i samfälld mark
Fastighet Andel
Nickebo 12 1/8
Nickebo 14 1/4
Nickebo 15 1/4
Nickebo 18 1/32
Nickebo 19 1/32
Nickebo 111 1/32
Nickebo 112 1/32
Nickebo 139 1/24
Nickebo 140 1/12
Tokebo 11 1/8

Tidigare hade Nickebo 16 1/8 andel i den samfällda marken. När Nickebo 16 överfördes till Tokebo 11 överfördes även andelen i den samfällda marken till Tokebo 11.

Källa: Lantmäteriet 2022.

Norra Möre härads­allmänning

Alla ägarna till de mantal­satta fastigheterna i Norra Möre härad är, genom fastighets­inne­havet, del­ägare i Norra Möre härads­allmänning. Deras andel i härads­allmänningen bestäms av fastighetens mantal.

Norra Möre härads­allmänning är belägen söder om Årtebäck i västra delen av Förlösa socken. Den består av Norra Möre härads­allmänning s1 och Våxboryd 11. Allmänningen består till största delen av skogsmark och arealen är ca. 652 tld.

Källor:
Svensk författnings­samling, lag (1952:166) om härads­allmänningar.
Lant­mäteriets topo­grafiska karta.
Norra Möre härads­allmännings styrelse.