Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.

Meny


Bysamfälligheter

Storskifte

För gemensamt bruk avsattes, vid storskiftet 1823, samfälld mark för lertag och vattningsplan. Vägar och några diken räknades inte in i de enskilda fastigheternas areal.

Lertag
Areal: 0,20 tld. Placerat ca. 20 m söder om bygatan, nästan längst ner i ängen. Nedre delen av bygatan, från bäcken och nedåt, var placerad något längre norrut 1823 än den är i senare tid.
Vattningsplan
Areal: 425 m². Vid bäcken nära gränsen mot Karlsbo.
Karta. Lertag nära bygatan, långt ner. Vattningsplan vid bäcken mot Karlsbogränsen.

Placering av samfällt lertag och vattningsplan efter storskiftet.

Källa: Protokoll från storskiftet 1823–1824. Lantmäteriet.

Laga skifte

För gemensamt bruk avsattes, vid laga skiftet 1857–1861, samfälld mark för vägar, vatten- och väderkvarn, grustag, lertag och några diken.

Vägar
Alla större vägar: landsvägen (11,9 m bred), Tokebovägen (5,9 m), bygatan (5,9 m), skogsvägen mot Gelebo (5,9 m) och mark för en ny skogsväg (8,9 m).

Den nya skogsvägen skall ligga strax söder om den befintliga, kortare, vägen (som inte är samfälld).

Karta. Samfällda vägar i Nickebo efter laga skifte.

Samfällda vägar efter laga skiftet.

150 år efter laga skiftet används fortfarande den gamla skogsvägen som förlängts och ansluter till nedre delen av den nya vägen. Första halvan av den nya vägen byggdes aldrig1.
Vattenkvarn
Areal: 0,26 tld. Kvarnplan, damm samt väg till bygatan. Placerat vid bäcken strax söder om bygatan.
Väderkvarn
Areal: 0,19 tld. Plan omkring den befintliga väderkvarnen och väg därifrån till landsvägen. Placerat på åsen vid gränsen mot Gelebo.
Grustag
Areal: 5,9 tld. All mark mellan Dalsbacken och Tokebovägen.
Lertag
Areal 0,20 tld. Placerat på samma plats som det tidigare lertaget men med lite förändrad form.
Diken
3 st. diken på åkrarna.
Karta. Samfälld mark i Nickebo efter laga skifte. Visar den placering som har beskrivits i texten.

Samfällda markområden efter laga skiftet.

Källor:
När inte annat anges: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.
1. Jörgen Blomberg.

Lertag

Den västra tredjedelen av lertaget avstyckades 1946 och lades samman med Änghagen (Nickebo 125) och blev Nickebo 126 23 (126 har senare bytt beteckning till 141 4. Varför?).

Källor:
2. Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.
3. Lantmäteri­register 08-Åby-ALFN.
4. Fastighetskartan 2010.

Grustag

Från grustagsdelen har avstyckats två områden. En tomt, Nickebo 130, avstyckades 1952 från östra delen 56. Ett mindre såg­verk startades i Nickebo 19567. För den expanderande verksamheten avstyckades en sågverks­plan, Nickebo 132, år 19666. Planen omfattade större delen av grustags­området.

Kvar blev västra delen, 1,0 tld, och nordöstra hörnet, ca. 0,62 tld 8.

Källor:
5. Ekonomiska kartan 1976.
6. Lantmäteri­register 08-Åby-ALFN.
7. Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.
8. Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.

Återförande till stamfastigheterna

Akt 0880K-91/59 utplånar alla samfälligheterna utom grustaget som kvarstår som Nickebo s2. Källa: Senare anteckningar i protokollet från laga skiftet 1857–1862. Sid. 23–24.

1991 överförs marken till respektive stamfastigheter: Källa: Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.

Nuvarande bysamfälligheter

Endast grustaget. Det består av två delar, dels den västra delen med området kring grustaget och dels nordöstra hörnan mellan landsvägen och Tokebovägen.

Norra Möre härads­allmänning

Alla ägarna till de mantal­satta fastigheterna i Norra Möre härad är, genom fastighets­inne­havet, del­ägare i Norra Möre härads­allmänning s1. Deras andel i härads­allmänningen bestäms av fastighetens mantal.

Norra Möre härads­allmänning är belägen söder om Årtebäck i västra delen av Förlösa socken. Allmänningen består till största delen av skogsmark.

Källor:
Svensk författnings­samling, lag (1952:166) om härads­allmänningar.
Lant­mäteriets topo­grafiska karta.

Jörgen Blomberg 2010–2021