Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 12

1/8 mantal Nickebo 12 var vid storskiftet ena halvan av litt. D och betecknades vid laga skiftet med litt. A.

Information om händelser före storskiftet finns på en separat sida.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. D och ägdes av Isak Jaensson och hustrun Anna Stina Jönsdotter.

20–22 juli 1840 ägdes 1/8 mtl av Isak Jaensson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-174 rågångsåtgärd Nickebo-Gelebo 1840.

Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet, ägdes fastigheten av Isak Jaensson. Han ägde den fortfarande den 5 mars 1858. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 8 december 1859 (köpehandling), 14 mars 1860 (tillträde), 7 november 1861 (lagfart)
Säljare: Isak Jaensson och Anna Stina Jaensdotter
Köpare: Sonen Johan Isaksson och hans hustru
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:15.

Den 22 juli 1861 ägdes fastigheten av Johan Isaksson. Han ägde den fortfarande den 30 juli 1861 när laga skiftet slutade. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Under laga skiftet sålde Isak Jaensson och Anna Stina Jaensdotter fastigheten till sonen Johan Isaksson vilket presenterats ovan. Strax därefter dog sonen och föräldrarna ärvde tillbaka fastigheten. De sålde den omgående till sonen Carl August Isaksson och dottern Susanna Isaksdotter.

Arvskifte 1/8 mtl:
Datum: 8 februari 1862 (bouppteckning)
Tidigare ägare: Johan Isaksson
Ny ägare: Föräldrarna Isak Jaensson och Anna Stina Jönsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll 27 juni 1862. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:16.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 8 februari 1862 (köpebrev och tillträde), 27 juni 1862 (1:a uppbud), 5 mars 1863 (3.e uppbud)
Säljare: Isak Jaensson och hustrun Anna Stina Jönsdotter
Köpare: Carl August Isaksson samt
Sven Nilsson och hustrun Susanna Isaksdotter
Anm: Carl August Isaksson och Susanna Isaksdotter var säljarnas barn.
Köparna hann inte få lagfart innan de sålde fastigheten.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll 27 juni 1862. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:16.
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll 5 mars 1863. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II b:20.

Köp 2 × 1/16 mtl:
Datum: 14 januari 1863 (köpekontrakt), 14 mars 1863 (tillträde), 8 mars 1864 (lagfart)
Säljare: Carl August Isaksson samt
Sven Nilsson och hustrun Susanna Isaksdotter
Köpare: Carl Jacob Jonsson och hustrun Stina Kajsa Andersdotter (1/16 mantal) samt
Carl August Isaksson och hustrun Lisa Maria Andersdotter (1/16 mantal)
Anm: Både säljare och köpare hette Carl August Isaksson. Det var rimligtvis två olika personer, deras underskrifter är helt olika.
Undantag till Isac Jaensson och hustrun Anna Stina Jönsdotter.
Källor:
Köpekontrakt.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II b:21.

Sämjedelning av fastigheten

Sommaren 1863, 31 juli till 28 augusti, gjordes en sämje­delning där de två ägarna delade fastigheten i två likvärdiga halvor.

En torplägenhet hade tidigare avsöndrats från fastigheten (kontrakt den 21 maj 1860). I samband med sämje­delningen gjordes även mätning av torp­lägenheten. Den betecknades med litt. Ac.

Förhållanden efter delningen
Litt. Mantal Ägare
Aa 1/16 Carl Jacob Jonsson
Ab 1/16 Carl August Isaksson
Ac Anders Olsson

Resultatet av delningen visas på följande kartor.

Karta som visar delningen av inägorna. Aa: Norra Karlbergshagen. Ab: Södra Karlbergshagen. Ac: Rävgården. Ab: Centrala delen. Aa: Östra delen
Inägoskiftenas placering efter sämje­delningen.
Karta som visar delningen av skogen. Aa: västra delen. Ab: östra delen
Skogsskiften efter sämje­delningen. Västra delen tillhörde litt. Aa. Östra delen tillhörde litt. Ab. Gränspunkten vid gatan var 20–25 m väster om Idas väg.

Vittnen vid förrättningen var Johannes Persson och Carl August Isaksson (samma namn som en av ägarna men uppenbarligen inte samma person), båda från Nickebo.

Källa: Protokoll från delningen, 1863.

Tomtplacering efter delningen

Vid laga skiftet beslutades att fastighetens tomt och alla hus skulle flyttas till en backe nära Karlsbo­åkern. När sämje­delningen gjordes var det två år kvar tills husflyttningen skulle vara genomförd. Efter delningen byggdes hus på helt nya tomter. Det är oklart om husen flyttades till backen innan det byggdes på de nya tomterna.

Karta som visar tomtplacering. Tomter placerade på vars en sida om bäcken nära bygatan.
Tomtplacering efter sämje­delningen. Aa: Öster om bäcken i Paradiset. Ab: Väster om bäcken vid bygatan.
Källa: Jörgen Blombergs anteckningar. Okänt ursprung.

Litt. Aa, Carl Jacob Jonssons halva

Arvskifte 1/16 mtl:
Datum: 14 september 1868 (testamente), 12 april 1887 (lagfart 1/32 mtl), 29 december 1887 (lagfart 1/32 mtl)
Tidigare ägare: Carl Jakob Jonsson och hustrun Stina Kajsa Andersdotter
Ny ägare: Carl Jakob Jonsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Gåva 1/16 mtl:
Datum: 7 november 1885 (gåvobrev), 29 december 1887 (lagfart)
Tidigare ägare: Carl Jakob Jonsson och hustrun Anna Kristina Andersdotter
Ny ägare: Carl Wilhelm Carlsson och Emma Christina Danielsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 8 december 1888 (köpeavtal), 14 mars 1889 (tillträde), 30 november 1908 (lagfart)
Säljare: Carl Wilhelm Carlsson och Emma Christina Danielsson
Köpare: Anna Lena Andersdotter
Anm: Undantag till Carl Jacob Jonsson och hustrun Anna Christina Andersdotter.
Källor:
Köpeavtal och lagfartsbevis.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 5 april 1889 (köpeavtal), 30 november 1908 (lagfart)
Säljare: Anna Lena Andersdotter
Köpare: Josef Oscar Erlandsson och Hanna Carolina Cristina Andersson
Anm: Köpet skedde genom överlåtelse och transport av föregående köpeavtal
Källor:
Köpeavtal och lagfartsbevis.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 11 april 1917 (köpekontrakt och köpebrev), 24 april 1917 (tillträde), 10 april 1935 (lagfart)
Säljare: Josef Oskar Erlandsson och hustrun Hanna Karolina Kristina Andersson
Köpare: Johan Emil Karlsson Blomberg och hustrun Almida Blomberg
Källor:
Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsbevis.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:6.

Litt. Ab, Carl August Isakssons halva

Arvskifte 1/16 mtl:
Datum: 20 november 1899 (arvskifte, köpebrev), 12 februari 1900 (lagfart)
Tidigare ägare: Karl August Isaksson och hustrun Lisa Maria Andersdotter
Ny ägare: Karl Wilhelm Petersson (7/256 mtl) och hustrun Ida Maria Petersson (9/256 mtl)
Anm: Arvet gick till Ida Maria Karlsdotter (1/128 mtl) och Karl August Isaksson, Karl Wilhelm Karlsson, Johan Emil Blomberg, Anders Viktor Karlsson (tillsammans 7/128 mtl).
I samband med arvskiftet köpte Karl Wilhelm Petersson och hustrun Ida Maria Karlsdotter (senare Petersson) de övriga arvingarnas del (7/128 mtl).
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Arvskifte 1/16 mtl:
Datum: 16 februari 1909 (arvskifte), 13 april 1909 (lagfart)
Tidigare ägare: Karl Wilhelm Petersson
Ny ägare: Ida Maria Petersson (1/32 mtl) och John Martin William Karlsson (1/32 mtl)
Källor:
Lagfartsbevis 13 april 1909.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 30 augusti 1928 (köpekontrakt, köpebrev och tillträde), 17 juli 1935 (lagfart)
Säljare: Ida Maria Petersson och John Martin William Karlsson
Köpare: Emil Blomberg
Källor:
Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsbevis.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:6.

Senare tid

Båda halvorna av Nickebo 12 ägs nu av samma personer och behandlas som en fastighet igen.

Från 1928 ägdes både Nickebo 12 och 14 av samma personer och sambrukas. Fastigheterna behandlas som att det var en fastighet. Totalt 3/8 mtl. Detta är ett liknande förhållande som i början av 1800-talet då 12 och 14 båda ägdes av Jöns Nilsson och Carin Persdotter under åren 1807–1819.

Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Köp 3/8 mtl Nickebo 12 och 14:
Datum: 18 mars 1935 (köpekontrakt), 1 april 1935 (köpebrev, tillträde), 7 juli 1937 (lagfart)
Säljare: Emil Blomberg och Almida Blomberg
Köpare: Gunnar Blomberg och Elsa Blomberg
Anm: Undantag till säljarna Emil och Almida Blomberg.
Källor:
Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsbevis.
Inskrivnings­domarens i Norra Möre härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Mangårds­byggnaden på Nickebo 14 byggdes strax efter laga skiftet1 på 1860-talet (ca. 75 år innan 193823). Den nyligen restaurerade3 byggnaden brann ned natten den 17 maj 193823. Som tillfällig ersättning flyttades ett bostadshus från Nickebo 12 (f.d. Ida Peterssons hus) och placerades bakom ladugården på 14 4. Det flyttade huset, med tomt och uthus, avstyckades 19735 och blev Nickebo 134 6. Det byggdes aldrig någon ny mangårds­byggnad utan det tidigare undantags­huset på Nickebo 14 antog rollen som mangårds­byggnad4.
Källor:
1. Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862, Lantmäteriet. Huset fanns inte vid laga skiftet.
2. Kalmar läns tidning 17–18 maj 1938.
3. Barometern 17–18 maj 1938.
4. Jörgen Blombergs anteckningar.
5. Köpeavtal 29 januari 1973.
6. Ekonomiska kartan 1976.

År 1953 skedde ett ägarbyte. Källor: Överlåtelsehandlingar. Inskrivnings­domarens i Norra Möre och Stranda härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

År 1994 skedde ett ägarbyte. Källa: Överlåtelsehandlingar.