Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo by

Nickebo by ligger i Åby skogs­bygd, mellan Läckeby och Bäckebo, nord­väst om Kalmar i östra Småland.

I frälse­hemmanet Nickebo gjordes storskifte år 1823 och laga skifte år 1857. Då gjordes övergripande fastighets­förändringar. Under senare tid har det endast skett mindre förändringar som bara berört enstaka fastigheter.

Nickebo har haft mantalet 1 fram till början av 2000-talet då en av byns fastigheter överfördes till Tokebo och mantalet minskade till 7/8.

På denna och de följande sidorna presenteras fastighets­bildning och historiska ägare till stam­fastigheterna i Nickebo.

Stavning av bynamnet

Under årens lopp har stavningen av by­namnet varierat:

1539: Nickabo.
1644: Nikkebo.
1686: Nickeboda.
1703: Nickeboo.
Källa: Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.

Storleksändringar

Genom historien har det skett flera ändringar av byns storlek. Oftast har det varit små förändringar men kring sekel­skiftet 2000 var Nickebo 16 inblandat i några stora ändringar. Alla kända storleks­ändringar beskrivs nedan.

Laga skifte

Vid början av laga skifte år 1857 gjordes en förenkling av gränsen mot Tokebo. Gränsen vid åkrarna var krokig och det var den även vid några partier i skogen. Dessa gränser rätades ut så de blev helt raka. Nickebos areal minskade med 1,6 tld.

Karta. Gränsen mot Tokebo rätades ut.
Gränsen mot Tokebo rätades ut 1857. Grön­markerade områden överfördes till Nickebo, blå till Tokebo.

Flygvapnets vägbas

Det byggdes en ny landsväg förbi Nickebo, Gelebo och Knarrebo. Då gjordes även en reserv­vägbas1/övnings­vägbas2 för flygvapnet på den nya vägen. Väg­basen började byggas 19661 och invigdes 19703. All mark som behövdes för vägbasen samlades i en ny fastighet, Gelebo 17, som förutom gelebo­marken även tillfördes mark från Nickebo och Knarrebo. Avstyckningen för Gelebo 17 verkställdes år 19714, mark­försäljningen gjordes året efter5 och det hela fastställdes 19744 5. Nickebos areal minskade med 6,9 tld5.

Karta. Flygrakan skär genom Nickebo 1:6, 1:8 och in i 1:9
Södra änden av flygrakan går in i Nickebo. Det blå­markerade området överfördes till Gelebo.
Källor:
1. Svenska reserv­vägbaser, Flygbas­historik­projektet, Fortifikations­verket rapport 2006:1.
2. Svenska militära flygbaser, Flygbas­historik­projektet, Fortifikations­verket rapport 2007:1.
3. Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.
4. Lantmäteri­register 08-Åby-ALFN.
5. Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:335.

Sågverksplan expanderades

Sågverksplanen, Nickebo 132, expanderade mot syd och en del av Tokebo överfördes till Nickebo 19746 7. Efter utökningen fick hela området fastighets­beteckningen Nickebo 136 6 7. Nickebos areal ökade med 1,4 tld7.

Karta. Expansion av sågverksplan mot Tokebo.
Sågverksplanen expanderade mot Tokebo. Det grön­markerade området överfördes till Nickebo.
Källor:
När inte annat anges: Ekonomiska kartan 1941 och 1976.
6. Lantmäteri­register 08-Åby-ALFN.
7. Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Jordbruks­delen av Lillegården

Jordbruksdelen av de sambrukade fastigheterna Nickebo 16 och Gelebo 34 avstyckades 1991. Den nya fastigheten lades till Nickebo. Detaljer finns på sidan om Nickebo 16. Nickebos areal ökade med ca. 17,5 tld.

Karta. Åkrar väster om landsvägen fördes över till Nickebo.
Åkrar från Gelebo 34 fördes över till Nickebo. Det grön­markerade området överfördes till Nickebo.

Skogsbruks­delen av Lillegården

Nickebo 16 överfördes till Tokebo i slutet av 2000-talet. Nickebos areal minskade med ca. 112 tld. Nickebos mantal minskade därmed till 7/8 mtl.

Karta. Nickebo 1:6 överfördes till Tokebo.
Nickebo 16överfördes till Tokebo. Det blå­markerade området överfördes till Tokebo.

Jordbruks­delen av Lillegården

Jordbruksdelen av Lillegården överfördes till Gelebo kring år 2020. Detaljer finns på sidan om Nickebo 16. Nickebos areal minskade med ca. 23 tld.

Karta. Åkrar väster om landsvägen fördes över till Gelebo.
Åkrar från Lillegården fördes över till Gelebo. Det blå­markerade området överfördes till Gelebo.

Nuvarande fastighets­indelning

Under årens lopp har flera torp, tomter etc. styckats av från stam­fastigheterna. Fastigheter har även delats. Nedanstående karta visar de fastigheter som är mantals­satta samt samfälld mark. Övriga fastigheter är betecknade med samlings­begreppet ”avstyckat”, oavsett hur de är bildade.

Karta. De olika fastigheterna ligger som delarna i ett lapptäcke över byn.
Nuvarande mantals­satta fastigheter i Nickebo.
Nickebos 7/8 mantal
Reg. nr. Mantal
12 1/8
14 1/4
15 1/4
18 1/32
19 1/32
111 1/32
112 1/32
139 1/24
140 1/12

Begreppet mantal används inte lika ofta inom nutida fastighets­hantering som det gjordes tidigare. Inom lag­stiftningen89 används det enbart i samband med andelar i samfälligheter. Historiskt har fastigheternas andel i samfälld mark baserats på deras mantal. I denna fastighets­beskrivning används mantal trots det även för att beskriva andra nutida förhållanden, såsom en fastighets ”storlek”. Det görs för att få kontinuitet från beskrivningen av historisk information till beskrivning av nutida information. När begreppet mantal används för nutida information är det angivna mantalet baserat på fastighetens andel av samfälld mark i Nickebo.
Källor:
8. Svensk författnings­samling, lag (1952:166) om härads­allmänningar.
9. Svensk författnings­samling, förordning (2000:308) om fastighets­register.