Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.

Meny


Nickebo litt. FG före storskiftet

1/8 mtl Nickebo litt. FG var vid storskiftet ena halvan av litt. C och hade vid laga skiftet delats till två gårdar som betecknades med litt. F och G. I senare tid har fastigheten delats upp till Nickebo 18, 19, 111 och 112.

I slutet av 1700-talet ingick denna fastighet i en större fastighet med 1/4 mantal. Den ägdes av Nils Nilsson. Han fick lagfart den 27 februari 1769. Källa: Norra Möre härads­rätts upbudss­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:82. År 1812 delade han gården i två halvor som han överlät till barn och barn­barn.

Gåva 1/8 mtl:
Datum: 8 oktober 1812 (gåvo­brev), 18 februari 1815 (lagfart)
Tidigare ägare: Nils Nilsson
Ny ägare: Sonen Olof Nilsson
Anm: Detta avser hälften av den fastighet som Nils Nilsson ägde. Den andra halvan överläts samtidigt som beskrivs på sidan om Nickebo 16.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:84.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 20 juli 1819 (auktion), 17 september 1819 (köpebrev), 18 januari 1820 (2:a uppbud), 14 mars 1820 (tillträde)
Säljare: Olof Nilsson
Köpare: Jonas Petersson
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:88.

Jonas Petersson sålde gården några månader efter att han köpt den. Han hade inte hunnit tillträda; den nya ägaren fick samma tillträdes­datum som Jonas Petersson haft. Han hade sökt lagfart, och erhållit 1:a uppbud, när gården såldes. Han erhöll 2:a uppbud, på vinter­tinget 1820, samtidigt som den nya ägaren erhöll 1:a uppbud.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 17 december 1819 (köp), 14 mars 1820 (tillträde), 25 april 1821 (lagfart)
Säljare: Jonas Petersson
Köpare: Jonas Andersson och hustrun Maja Stina Larsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:90.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. C som ägdes av Jon Andersson (1/8 mtl) och Joseph Nilssons omyndiga barn (1/8 mtl). Hela litt. C är samma fastighet som Nils Nilsson ägde innan gården delades 1812.

Historien efter storskiftet presenteras på en separat sida.


Angående stavning av personnamn. Det förekommer att en persons namn stavas olika i olika dokument, ibland förekommer även olika stavning inom samma dokument. I den mån det är möjligt har här använts den stavning som personen själv använder vid t.ex. underskrifter. Annars används den stavning som är vanligast förekommande i dokumenten.

Jörgen Blomberg 2010–2021