Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 16 före storskiftet

1/8 mantal Nickebo 16 var vid storskiftet ena halvan av litt. C och betecknades vid laga skiftet med litt. E.

I slutet av 1700-talet ingick denna fastighet i en större fastighet med 1/4 mantal. Den ägdes av Nils Nilsson. Han fick lagfart den 27 februari 1769. Källa: Norra Möre härads­rätts upbudss­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:82. År 1812 delade han gården i två halvor som han överlät till barn och barn­barn.

Gåva 1/8 mtl:
Datum: 8 oktober 1812 (gåvo­brev), 18 februari 1815 (lagfart)
Tidigare ägare: Nils Nilsson
Nya ägare: De tre omyndiga barnen till Nils Nilssons dotter och Joseph Nilsson.
Anm: Detta avser hälften av den fastighet som Nils Nilsson ägde. Den andra halvan överläts samtidigt som beskrivs på sidan om litt. FG.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:82.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:84.

Arvskifte 1/24 mtl:
Datum: 9 november 1819 (arv­skifte)
Tidigare ägare: Jonas Josephson, 1/24 mtl (1/3 av fastigheten).
Övriga del­ägare var sannolikt två syskon till Jonas.
Ny ägare: Joseph Nilsson 1/36 mtl (2/9 av fastigheten).
Övriga arvingar/del­ägare är inte kända.
Anm.: Arvskiftet var efter Jonas Josephson som var Joseph Nilssons son.
Detaljerna rörande arv­skiftet är okända.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:96.
Norra Möre härads­rätts bo­uppteckningar. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/F II:17.
Norra Möre härads­rätts bo­uppteckningar. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/F II:18.

Arvskifte 1/36 mtl:
Datum: 9 maj 1820 (bo­uppteckning)
Tidigare ägare: Joseph Nilsson, 1/36 mtl.
Övriga del­ägare är inte kända.
Nya ägare: Joseph Nilssons döttrar i första giftet, Anna Maja och Caisa Josefs­dotter, 53/1008 mtl vardera.
Joseph Nilssons barn i andra giftet, Nils, Stina Kaisa och Carl, 5/252 mtl till­sammans.
Anm.: Arvskiftet var efter Joseph Nilsson.
Detaljerna rörande arv­skiftet är okända. Till­sammans äger nu barnen hela fastigheten om 1/8 mantal. Samtliga barn är omyndiga.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:96.
Norra Möre härads­rätts bo­uppteckningar. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/F II:18.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. C som ägdes av Jon Andersson (1/8 mtl) och Joseph Nilssons omyndiga barn (1/8 mtl). Hela litt. C är samma fastighet som Nils Nilsson ägde innan gården delades 1812.

Historien efter storskiftet presenteras på en separat sida.